Klauzula informacyjna dla rodziców/uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Przygoda, ul. Św. Rocha 130, 35-330 Rzeszów, tel: 608 659 133, e-mail:bajkowa.przygoda@op.pl

 

  1. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych w Niepublicznym Przedszkolu Bajkowa Przygoda możliwy jest pod numerem tel. 608 659 133 lub adresem e-mail:bajkowa.przygoda@op.pl

 

  1. Dane osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 

  1. Dane osobowe Pana/Pani/ dziecka będą przechowywane do zakończenia trwania obowiązku przedszkolnego (do rozwiązania umowy), bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

 

  1. Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 

  1. Panu/Pani/dziecku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.